K K K K K K K K K

Statut Fundacji Klubatura

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Klubatura, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Denisa Grzechnika zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Monikę Sowińską z Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, ul. Piekarnicza 2A za numerem repertorium A nr 378/2017

2. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Gdańsku.

3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Fundacji jest miasto Pruszcz Gdański.

§ 3

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.

4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

§ 4

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji, stowarzyszeń oraz zakładać spółdzielnie socjalne.

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu

przepisów dotyczących rachunkowości.4. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, ordery oraz inne odznaczenia i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

1. Celem Fundacji jest działalność publiczna na rzecz poprawy życia społeczno – kulturalnego obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez wykonywanie zadań w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji;

b) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

c) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;

d) prowadzenia działalności artystycznej, kulturalnej oraz społecznej;

e) działań odpowiadających na potrzeby lokalnej społeczności ;

f) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;

g) tworzenia aktywnych ośrodków kultury;

h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz kształtowania postaw obywatelskich;

i) promowania miasta i dzielnicy;

j) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

k) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

l) promocji i organizacji wolontariatu.2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) organizowanie projektów artystycznych;

b) krajowych i międzynarodowych programów rezydencji artystycznej;

c) organizowanie działań kulturalnych: wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, spotkań, sympozjów, imprez tematycznych;

d) tworzenie ośrodków kulturalnych, prowadzenie galerii, scen teatralnych oraz dyskusyjnych klubów filmowych, tworzenie klubów dla grup zainteresowań;

e) organizowanie szkoleń, warsztatów, konkursów, festiwali, konferencji; f) organizowanie imprez integracyjnych, rozrywkowych i promocyjnych; g) organizację wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym;

h) tworzenie, wspieranie oraz promocję lokalnych grup twórczych oraz grup zainteresowań;

i) współpracę z innymi instytucjami, ośrodkami i organizacjami kulturalnymi w mieście, kraju i świecie;

j) wspieranie badań naukowych oraz współpraca z placówkami naukowo- badawczymi oraz wyższymi uczelniami,

k) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi instytucjami pozarządowymi;

l) Współpracę z mediami służącą rozpowszechnianiu wiedzy obejmującej cele Fundacji. m) prowadzenie akcji oraz kampanii społecznych;

n) udzielanie wsparcia finansowego i pozafinansowego osobom w trudnej sytuacji życiowej;

o) promocję lokalnego potencjału z zakresu przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju gospodarczego;

p) Zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego.

r) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Fundacji.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność wszelkich osób fizycznych i prawnych, instytucji i podmiotów, tak polskich jak i zagranicznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.Majątek i dochody Fundacji.

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przekazany przez Fundatora w kwocie

500 PLN (słownie: pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundacje w toku jej działania. Całość funduszu założycielskiego przeznaczona jest na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji, datków, subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,

5. odpłatnej działalności organizacji pożytku publicznego,

6. nawiązek,

7. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

8. wpłat 1% podatku od podatników po uzyskaniu statusu OPP

§ 10

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami

prawa składa Zarząd Fundacji.

3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.Władze Fundacji.

§ 11

1. Organem Fundacji jest Zarząd.

2. Zarząd Fundacji składa się z minimum jednego członka i powoływany jest na czas nieoznaczony.

3. Skład Zarządu powołuje Fundator.

4. W skład Zarządu może wejść Fundator.

5. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i przewodniczy im. Jego głos w przypadku równej liczby głosów na posiedzeniu Zarządu jest głosem decydującym.

7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) śmierci członka,

b) złożenia pisemnej rezygnacji,

c) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej i ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) odwołania przez Fundatora w przypadku nie wywiązywania się z powierzonych obowiązków lub działania na szkodę Fundacji.

8. Fundator może w dowolnym momencie odwołać cały Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.

9. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują pozostali członkowie Zarządu wraz z Fundatorem.

10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 12

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych, b) uchwalanie regulaminów,

c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników

Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach, opracowanie struktur organizacyjnych

Fundacji,f) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

g) sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji,

h) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji,

i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

j) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji, k) kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,

l) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, m) nadzór nad działalnością Fundacji,

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

5. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

6. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.

Sposób reprezentacji

§ 13

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych dotyczących kwoty przekraczającej 10 000,00 zł wymagany jest podpis Fundatora.

Zmiana Statutu

§ 14

1. Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiany celu działania Fundacji oraz zakresu prowadzonej działalności, dokonać może Fundator.

2. W przypadku śmierci Fundatora, do zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiany celu działania Fundacji, uprawniony jest Zarząd Fundacji.Połączenie z inną fundacją.

§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków.

Likwidacja Fundacji.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Zarządu.

4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.